Mẫu TT02-Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)

(06/03/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

  Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)                                Mẫu TT02

                                                                            (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2013/TT-BCA

                                                                                               ngày 05 tháng 01 năm 2013)         

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam                
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú

vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

1. – Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh:…../……/…………  Giới tính:   Nam:        Nữ:

– Số giấy CMND:…………………………  Ngày cấp:…../…../………  Nơi cấp:…………………………………

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………….  Số Fax: …………….  E-mail:………………………

 

2. Hiện tôi đang có nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp tại địa chỉ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tôi đồng ý cho những người có tên dưới đây đang thuê/ mượn/ ở nhờ được đăng ký thường trú vào địa chỉ nói trên:

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp

Nơi cấp

Chỗ ở hiện nay

ở nước ngoài

Quan hệ với người có chỗ ở hợp pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật./.

 

Xác nhận của UBND phường, xã            Làm tại                   , ngày       tháng      năm

về các nội dung ghi tại điểm 1                                         Người viết giấy

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….                                


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang