Mẫu N21-Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21)

(06/03/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21)

Mẫu N21

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA  ngày 05 tháng 01 năm 2013)

BỘ CÔNGAN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                      

Số:…………………………………….                  Hà Nội, ngày …… tháng….. năm…..  

V/v cấp Giấy miễn thị thực

 

Kính gửi: …………………tại  ……….

Trả lời công điện (công văn) số …….. ngày…. /….. /…..  của ………….về việc xem xét giải quyết cấp Giấy miễn thị thực cho …….. người nước ngoài (là vợ, chồng con) của người Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

Về nhân sự, việc nhập xuất cảnh của …… khách không có gì trở ngại         (khách số…. thuộc diện chưa được nhập cảnh Việt Nam).

Xin trao đổi để …… cấp Giấy miễn thị thực cho…. khách./.

 

 

 

Nơi nhận:………………………..               CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XNC

– Như trên;

– Lưu:…..

 

BỘ CÔNG AN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XNC                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                      

Số:        /A18(P2)                               Hà Nội, ngày …… tháng….. năm………  

V/v cấp Giấy phép xuất nhập cảnh

Kính gửi:  Đồng chí Trưởng phòng PA18

Công an tỉnh…………………..

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ và đã cấp Giấy phép xuất nhập cảnh số……………… có giá trị đến ngày ……/……./…….. cho người có tên sau:

Họ và tên: …………………………………………………giới tính: ………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………

Mang thẻ thường trú số: ……………………………..cấp ngày: ……./……./……….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..

Xin thông báo để đồng chí rõ./.

 

Nơi nhận:                                                                     TL. CỤC TRƯỞNG

– Như trên;                                                               TRƯỞNG PHÒNG

– Lưu A18(P2).


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang