Mẫu N16-Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16)

(06/03/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16)

       MẪU (FORM) N16

                  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA  ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Công an tỉnh/ thành phố ………….  Public Security of…………..Province/City

          Số               /GP

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of  Viet Nam

  ………………, ngày ….. tháng ……. năm……..

       Place and date (day, month, year) of issue

 

GIẤY PHÉP VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI

Permit to enter the border area

 

Ông/ bà(Mr./Ms)………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………tháng ……. năm ………….. Quốc tịch: ……………………………………………………..

Date of birth (day, month, year)                      Nationality

Nghề nghiệp(Occupation):……………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu/ thẻ tạm trú/ thẻ thường trú số: ……………………………………………………………………..

Passport /Temporary or Permanent Residence Card number

Địa chỉ tạm trú/ thường trú tại Việt Nam: ……………………………………………………………………

Temporary or permanent residential address in Viet Nam

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Được vào khu vực (Is permitted to enter the border area of):…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số lần: …………………. từ ngày: …………………………………….. đến ngày: ………………………………..

Number of entry           from the date (day, month, year)           to the date ( day, month, year)

Mục đích (Purpose of entry):…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số người cùng đi (nếu có): ……………………………. (danh sách kèm theo).

Accompanying persons (if any)                                    to be enclosed with a list

Cơ quan/ tổ chức đề nghị : …………………………………………………………………………………………….

Agency/Organization applied for a permit

Người hướng dẫn: Họ tên: ……………………………………………………..Chức vụ: ……………………..

Full name of the guide                                                                             Title

Giấy chứng minh nhân dân số (Identity Card number):……………………………………………………

 

TL. GIÁM ĐỐC

By order of the Director

                                                                  Trưởng phòng Quản lý XNC

                                                                                    Chief of Immigration office

                                                                             (Ký tên, đóng dấu– Signature and seal)

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI (1)

The list of the foreigners being permitted to enter the border area

(kèm theo giấy phép số:          /GP,  ngày……..tháng………năm………….)

 To be enclosed with the permit number………./GP of the date (day, month, year)

Số TT

Họ và tên (chữ in hoa)

Full name in capital letters

Giới tính

Sex

Ngày sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Số hộ chiếu/ thẻ tạm trú/ thẻ thường trú

Passport /Temporary or Permanent Residence Card number


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang