Mẫu TT04-Công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam

(06/03/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (mẫu TT04)                                                                    

Mẫu TT04

                                                                             (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2013/TT-BCA

                                                                                                 ngày 05 tháng 01 năm 2013)         

BỘ CÔNG AN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XNC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Số:             /A72-P6                     ………., ngày ….. tháng …..  năm …..

V/v công dân Việt Nam định cư

ở nước ngoài về VN thường trú

 

Kính gửi: Công an tỉnh/ thành phố…….(1)

 

Căn cứ hồ sơ của ông/bà……………….……., sinh ngày …/…./…. công dân Việt Nam định cư tại ….……………

đề nghị thường trú tại địa chỉ ………………………………………………………………………………..,

Người cùng về thường trú: ……………………, sinh ngày …/…./…., (quan hệ) (2),

 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xem xét và có ý kiến như sau:

 

Đồng ý giải quyết cho ông/bà ………………………………….. và những người có tên sau: ………………………….(2) được về Việt Nam thường trú tại địa chỉ trên.

 

Đề nghị Công an tỉnh/thành phố…… thông báo cho các đương sự đến làm thủ tục đăng ký thường trú (3)….. (và nộp lệ phí) theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                           CỤC TRƯỞNG`

– Như trên;                                                                                        

– UBNN về người VN ở nước ngoài –

Bộ Ngoại giao (để phối hợp);

– Lưu: A72 (P6).                                                                                

 

 

Giải thích mẫu:

(1) Mẫu này áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ tại PA72 Công an tỉnh/ thành phố.

(2) Mẫu chỉ hiện dòng chữ này nếu hồ sơ xin về Việt Nam thường trú có từ hai người trở lên.

(3) áp dụng cho trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện hoặc nộp hồ sơ ở nước ngoài nhưng sau đó đương sự về Việt Nam và xin làm thủ tục đăng ký thường trú ở trong nước thì mẫu sẽ hiện dòng chữ: “và nộp lệ phí”.

Giải thích mẫu:

(1) Mẫu này áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

(2) Mẫu chỉ hiện dòng chữ này nếu hồ sơ xin về Việt Nam thường trú có từ hai người trở lên.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang