Mẫu N9A-Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

Mẫu (Form)N9A

 

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ

APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT STATUS

(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam

Kính gửi/Attention to: ……………………………………………………… (1)

 

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………………..

Full name (in capital letters)

Họ và tên khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Other name (if any)

2- Sinh ngày….. tháng …. năm……………. 3- Giới tính: nam nữ

Date of birth (day, month, year) Sex Male Female

4- Quốc tịch gốc: …………………………………. 5- Quốc tịch hiện nay: ……………………………….

Nationality at birth Current nationality

6-Tôn giáo: …………………………………………………………………………………………………………

Religion

7- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: …………………………………………………..

Number of passport or other document in lieu of passport

Cơ quan cấp: ……………………………………………Có giá trị đến ngày……./ ….. /……………….

Issuing authority Expiry date (day, month, year)

8- Nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam:

Profession/Occupation, employer and employer’s addressbefore coming to Viet Nam

– Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Occupation/Profession

– Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………………

Employer and employer’s address

9- Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/ tháng): ………………………………………

Current income (in Vietnamese Dong/ per month)

10- Trình độ: ………………………………………………………………………………………………………….

Qualifications

– Học vấn (bằng cấp, học vị): ……………………………………………………………………………….

Education (degree/ academic certificate)

– Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): …………………………………………………………………….

Profesional skills (field, level)

11- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ………/………/………..được tạm trú đến ngày……../……/…….

Latest entry date into Viet Nam Permitted temporary stay until

12- Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………….

Purpose of entry

13- Xin thường trú tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Apply for permanent residence at proposed address:

Lý do, mục đích: ………………………………………………………………………………………………..

Reason and purpose for the application

14- Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam: (3)

Ability to make an independent living) if permanent residency in Viet Nam granted):

a. Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

Resident house Provided by, or residing at the same accommodation owned by the sponsor

Người thường trú tự mua, thuê

Owned or rent by the applicant

b. Về nguồn sống thường xuyên:

Stable financial support for living

Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng

Provided by sponsor

Người thường trú tự túc

Self-provided by the applicant

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.

I swear that all above declarations on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Làm tại ………….. ngày……. tháng…….. năm…………

Done at date (day, month, year)

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

(Signature and full name)

 

Ghi chúNote on the mark:

(1) Trường hợp người xin thường trú là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, thì gửi đơn này và hồ sơ xin thường trú đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đó xin thường trú. Các trường hợp khác, gửi đơn và hồ sơ xin thường trú đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

In case the applicant is a spouse, child(ren), parent of a Vietnamese permanent resident, please lodge an application file at the Immigration Office of the local Province/City where he/she applies for permanent residence. For other cases, lodge an application file at the Immigration Department – Ministry of Public Security.

2) Dán ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, kèm theo 03 ảnh rời để cấp thẻ.

Please stick a recent photo on a white background, straight looking, without hat or sun glasses, and attach with 03 additional photos.

(3) Thuộc trường hợp nào thì gạch chéo vào ô trống; nộp giấy tờ kèm theo để chứng minh các chi tiết kê khai ở mục này.

Please put a cross (x) in the appropriate box(es) and provide supporting documents.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang