Mẫu TT05 – Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú – mẫu TT05

Mẫu TT05

(Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

BỘ CÔNG AN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XNC                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /A72-P6

……….., ngày ….. tháng ….. năm…..

V/v công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về VN thường trú

Kính gửi: Đại sứ quán/ TLSQ Việt Nam tại…….(1)

 

Căn cứ hồ sơ của ông/bà……………….……., sinh ngày …/…./…. công dân Việt Nam định cư tại ….…………đề nghị về đăng ký thường trú tại địa chỉ …………………………………………………………………….,

Người cùng về thường trú: ……………………, sinh ngày …/…./…., (quan hệ) (2),

 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xem xét và có ý kiến như sau:

 

Đồng ý giải quyết cho ông/bà………………………………….. và những người có tên sau…………………………(2) được về Việt Nam thường trú tại địa chỉ trên.

 

Đề nghị Đại sứ quán/ TLSQ làm thủ tục cấp Giấy thông hành hồi hương theo quy định./.

 

Nơi nhận:CỤC TRƯỞNG

– Như trên;

– UBNN về người VN ở nước ngoài –

Bộ Ngoại giao (để phối hợp);

– PA72 Công an tỉnh/ TP ………

(để thực hiện);

– Lưu: A72 (P6).


Giải thích mẫu:

(1) Mẫu này áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

(2) Mẫu chỉ hiện dòng chữ này nếu hồ sơ xin về Việt Nam thường trú có từ hai người trở lên.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang