Mẫu N4D-Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (mẫu N4D)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (mẫu N4D)

Mẫu N4D

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

Fax số:

Ngày :

Kính gửi:Tên cơ quan đại diện ngoại

giao Việt Nam ở nước ngoài

Fax Tel

 

Đề nghị cấp thị thực xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu

quốc tế, cho … khách dưới đây (theo đề nghị của

…tên Cơ quan bảo lãnh)

Trang … (tổng số trang: …)

 

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng

năm sinh

Quốc tịch

Số hộ

chiếu

Giá trị thị thực

Mã số

khách

Từ ngày… đến ngày Số

lần

Mục đích nhập cảnh … – Thị thực ký hiệu …
1

2

..

 

Tổng số khách tại trang này (ghi bằng chữ):

TL. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XNC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang