Mẫu N4B-Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B)

Mẫu N4B

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

BỘ CÔNG ANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /A72-P… ………. ngày …..tháng ……năm ……

V/v giải quyết cho khách

nhập xuất cảnh Việt Nam

 

 

Kính gửi:…………………………………………………………… (1)

 

 

Trả lời công văn số…..ngày….tháng …năm …… của quý cơ quan về việc …. khách nhập xuất cảnh Việt Nam để……………………….., Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

 

1/ Về nhân sự, việc nhập xuất cảnh của………..khách sau không có gì trở ngại:

* Nhập xuất cảnh ….lần từ …./…/…. đến …./…/…..: (2)

* Nhập xuất cảnh ….lần từ …./…/…. đến …./…/…..: (3)

2/ Về thị thực, khi quý cơ quan đề nghị thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện việc thông báo. (4)

 

3/ Lưu ý (5).

 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG

– Như trên;

– Lưu: VT,…

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(1) Mẫu trả lời kết quả kiểm tra nhân sự (gửi cơ quan, tổ chức mời khách).

(2) Nếu có từ 1 đến 4 khách thì in ngay danh sách với các yếu tố: số TT, mã số, họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số HC. Nếu có 5 khách trở lên, máy sẽ in thêm dòng chữ (danh sách kèm theo), danh sách được in vào tờ riêng cũng gồm các yếu tố: số TT, mã số, họ tên, ngày sinh, QT, số HC.

(3) Nếu không có những khách nhập cảnh với số lần và thời gian khác nhau thì không phải in thêm phần này.

(4) Nếu cơ quan chủ quản đề nghị fax ngay từ khi đưa công văn xin duyệt nhân sự, Cục QLXNC sẽ fax ngay và máy sẽ in: Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (có bản fax kèm theo). Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực, máy sẽ in: khách thuộc diện miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam.

(5) Mục này không thể hiện trên công văn trả lời. Chỉ khi có vấn đề cần lưu ý cơ quan chủ quản hoặc khách thì mới in mục này.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang