Mẫu N4A-Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A)

Mẫu N4A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

BỘ CÔNG ANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /A72-P… ………. ngày …..tháng ……năm ……

V/v giải quyết cho khách

nhập xuất cảnh Việt Nam

Kính gửi: …………………………………………………………… (1)

 

Trả lời công văn số ….. ngày …. tháng … năm …… của quý cơ quan về việc giải quyết cho …… khách nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam để ……………..,Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

 

1/ Đồng ý cho khách nước ngoài sau đây được nhập xuất cảnh Việt Nam ………. lần từ ngày ……./…./……..đến ngày ……../…../………..: (2)

 

2/ Về việc cấp thị thực: (3)

 

3/ Ý kiến khác: (4)

 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG

– Như trên;

– Lưu: VT,…

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(1) Mẫu này trả lời kết quả xét duyệt nhân sự.

(2) Nếu có từ 1 đến 4 khách thì máy sẽ in trực tiếp danh sách khách vào phần chừa trống của mục này.

Nếu có 5 khách trở lên thì máy sẽ in danh sách khách kèm theo.

(3) Đã fax (hoặc chưa fax) cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, hoặc cho phép khách được nhận thị thực tại cửa khẩu.

(4) Những vấn đề liên quan việc khách nhập cảnh – ngoài nội dung đã ghi ở mục 1 và 2.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang