Mẫu N11A-Giấy báo tin (về việc người nước ngoài xin thường trú) (mẫu N11A)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Giấy báo tin (về việc người nước ngoài xin thường trú) (mẫu N11A)

                                                       Mẫu N11A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

BỘ CÔNG AN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:                                                …………, ngày……..  tháng………năm…………..

 

Kính gửi: Ông/Bà……………………………………………………….

                             Địa chỉ:………………………………………………………………………….

                                               GIẤY BÁO TIN

 

Bộ Công an đã xem xét chấp thuận ông/bà……………………………………………(2) được thường trú tại địa chỉ……………………………………………………………………………………………. . Đề nghị ông/bà thông báo cho thân nhân có tên trên liên hệ với Công an tỉnh/thành phố…………………………………………………………(Phòng quản lý xuất nhập cảnh) để được cấp thẻ thường trú theo quy định.

 

Xin thông báo để ông/bà biết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        TL. CỤC TRƯỞNG

– Như trên;                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

– CA tỉnh/Tp………. (3)……(Phòng QLXNC)

(để biết);

– Lưu:

 

Thuyết minh mẫu:

(1)   Ghi họ tên và địa chỉ thường trú của người bảo lãnh.

(2)   Ghi họ tên người xin thường trú.

(3)   Ghi tên CA tỉnh, Tp nơi người nước ngoài xin thường trú.

4.năm …………………………………………………

 

      AUTHORIZED LENGTH OF STAY IN VIETNAM UNTIL (DAY, MONTH, YEAR)

11. Nhập cảnh Việt Nam:

Miễn thị thực:

      Visa exemption

Thị thực/ thẻ tạm trú/ giấy tờ khác (ghi rõ loại giấy tờ /số /thời hạn/ ngày cấp/ cơ quan cấp):

Visa/ Temporary Resident Card/  other documents  (please specify the type, number and validity of such document)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Nghỉ tại khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)………………………………………………………………….

Staying at Hotel/ Guest house/Private house

…………………………………….từ  ngày: ………/………./  ………..  đến ngày…………/………./………………….

  FROM THE DATE(DAY, MONTH, YEAR)  UNTIL THE DATE (DAY, MONTH, YEAR)

13.Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu):

      Accompanying children under 14 years old (full name, sex, date of birth, nationality, passport  number).            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………., ngày ……… tháng …….. năm …………………

Place and date of declaration (day, month, year)        

Ký tên(Signature)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chúNote on the mark (1):

(1) Nếu ở nhà dân, thì ghi họ tên chủ nhà.

In case not staying at a hotel or guesthouse, please state the landlord of the accommodation.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang