Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài – Mẫu N12

(06/03/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – MẤU N12

 PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ

 

1. Họ tên (chữ in hoa): ……………………………………………… 2. Giới tính: nam  nữ   

3. Sinh ngày ……………tháng …………năm…………… 4. Quốc tịch…………………………..

5. Nghề nghiệp: ………………………………………………6. Hộ chiếu số:………………………

7. Thẻ tạm trú/thẻ thường trú số (nếu có):………………………………………………………..

8. Mục đích nhập cảnh:……………………………………………………………………………….

 9. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày………..tháng…………..năm………………………

10. Nghỉ tại buồng số: …………………..khách sạn/nhà nghỉ: (1)………………………………..

    số nhà: ………………….đường /phố/thôn………………………phường/xã………………….

    quận/huyện: ……………………………………………..thành phố/tỉnh:……………………..

    từ ngày: ……………………………………………………….đến ngày:…………………………

 11. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu:…………………….

   ………………………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………….

…….ngày………tháng…….năm……….

Ký tên

 

 

Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài được người nước ngoài kê khai theo quy định và nộp tại công an xã phường nơi người nước ngoài có dự định tạm trú 

 

Chú thích:

(1) Nếu ở nhà dân thì ghi họ tên chủ nhà.

 


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang