Mẫu TK7 – Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

 

CÔNG AN TỈNH (TP) ..… ..… ..… .

                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ XNC                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4×6 cm mới chụp mặt nhìn thẳngđầu để trần(1)

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM – LÀO

 

1- Họ và tên (chữ in hoa): ………………………..…………………………………

2- Nam * Nữ *

3- Sinh ngày ……tháng .…… năm ………..…… Nơi sinh (tỉnh, TP) ………………………….…………….

 

4- Giấy CMND số:

Ngày cấp ………/ ………/………… Nơi cấp (tỉnh, TP)..… …….…….…….…….…….…….…….…….

5- Dân tộc…..……………

6- Tôn giáo…..…………

7- Số điện thoại: …..…………………….…………

8- Địa chỉ thường trú * tạm trú * Số nhà……………… đường phố (thôn) …….……..……………

phường (xã)……………….. quận (huyện)……………….. thành phố (tỉnh) …………………….

9- Nghề nghiệp: ……..……………

10- Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc ……….…..…………..…

………..… ……………..……………………….……………………..……………………..……………………………….….

11- Mục đích xuất cảnh:…..…..…..…..……………………..…………………..……………………..…………………

12- Những điều muốn ghi thêm (nếu có): ……..……………… ……..……………… ……..……………… …….

……..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

 

Xác nhậnLàm tại ….…… ngày .….. tháng ..… năm…..…

của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức (2) Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)(Ký và ghi rõ họ tên)


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang