Mẫu N28-Mẫu công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (N28)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Mẫu công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (N28)

 

Mẫu N28

BỘ CÔNG AN

CỤC QUẢN LÝ XNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: /A72-P2

V/v giải quyết cho khách

quá cảnh vào tham quan du lịch

Hà Nội, ngày tháng năm

Kính gửi: ………………………………….

 

Trả lời công văn số… ngày… tháng…. năm….. của Công ty về việc đề nghị giải quyết cho ….. khách quá cảnh Việt Nam tham quan du lịch từ………. đến…………., Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự của…. khách không có gì trở ngại (danh sách kèm theo).

2. Đề nghị Công ty liên hệ với……. để nhận giấy phép tham quan du lịch Việt Nam./.

 

Nơi nhận:TL. CỤC TRƯỞNG

Như trên;

– Lưu:

 


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang