Mẫu N15B-Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15B)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15B)

Mẫu N15B

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA

ngày 05 tháng 01năm 2013)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………………, ngày…….. tháng ……. năm ………….

Kính gửi : ……………………………………………………. (1)

– Tên tôi là (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

– Sinh ngày …. tháng …. năm………….Giới tính: nam nữ Nghề nghiệp: …………………

– Giấy chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………..

cấp ngày ……………………………….. cơ quan cấp: ………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài có tên sau:

– Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………….

– Sinh ngày …..tháng …..năm …………. Giới tính: nam nữ

– Quốc tịch: ………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………..

– Hộ chiếu/ thẻ tạm trú / thẻ thường trú số: ……………………………………………………………….

– Địa chỉ tạm trú/ thường trú tại Việt Nam: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Quan hệ với bản thân: ………………………………………………………………………………………….

– Xin vào khu vực: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian: từ ngày ………………………………đến ngày ……………………..số lần ……………….

Mục đích: thăm thân nhân.

– Những người cùng đi (nếu có):

Số

TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Sinh ngày

Quốc tịch

Số hộ chiếu/ thẻ tạm trú / thẻ thường trú

Nghề nghiệp, chức vụ

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã Người đề nghị

nơi người bảo lãnh thường trú (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

(1) Mẫu này dùng cho công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới đề nghị cho thân nhân là người nước ngoài đến thăm; gửi đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực biên giới cần đi đến.

& �t1@f e er-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt’>

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú (1):

(1) Trang danh sách kèm theo phải đóng dấu treo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi cấp phép.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang