Mẫu N15A-Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15A)

Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15A)

                                                  Mẫu N15A

           (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Tên cơ quan/ tổ chức

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số : …………….

 

 

       ………………, ngày …….. tháng …….. năm ……….

Kính gửi : ……………………………………………………..  (1)

 

Đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài:

– Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………….

– Sinh ngày …. tháng …. năm……………        Giới tính:       nam        nữ  

– Quốc tịch: ………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………..

– Hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ tạm trú/ thường trú tại Việt Nam: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Khách của cơ quan/ tổ chức: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Xin vào khu vực: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian: từ ngày ………………………………đến ngày ……………………..số lần ……………….

Mục đích: …………………………………………………………………………………………………………

– Những người cùng đi (nếu có):

Số

TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Sinh ngày

Quốc tịch

Số hộ chiếu

hoặc thẻ thường trú

Nghề nghiệp, chức vụ

             
             
             
             
             

– Người hướng dẫn:

Họ tên: …………………………………………………………………… chức vụ: ………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

cấp ngày………………………………………. cơ quan cấp…………………………………………………

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………….

 

 

Nơi nhận:                                                                           Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Gửi đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực biên giới cần đi đến.