Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Form mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam

Mẫu tờ khai, đơn xin cấp hộ chiếu phổ thông X01 Form tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu X01 – Tờ khai hộ chiếu X01 Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông được áp dụng trên toàn quốc khi công dân đến làm thủ tục xin cấp hộ […]

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài […]

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Mẫu NA18, Danh sách […]