Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú – Mẫu N12

(06/03/2017) | Chưa được phân loại

 THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ,CƯ TRÚ DÀI HẠN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   (Click vào đường link này)

Mấu N12 Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

(Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

 

1- Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: …………………………………………………

Họ và tên Việt Nam: ……………………………………………… 2- Giới tính: Nam    Nữ

3- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………… 4- Nơi sinh: ………………………………………………

5- Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………….. E-mail: ……………………………………

6- Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : …………………………………………………………………………………

7- Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:

– Số: …………………………………………………………………ngày cấp: ………/………/……………

– Cơ quan cấp: ………………………………………………… có giá trị đến ngày: ……/……/……………..

8- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

9- Nghề nghiệp hiện nay: …………………………………………………………………………………………

10- Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

11- Trình độ:

– Học vấn (bằng cấp, học vị): ……………………………………………………………………………………

– Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): …………………………………………………………………………

12- Tôn giáo: ……………………………………………………………………………………………………

13- Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gia n tham gia):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

14- Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài định cư (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………

15- Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

16- Lý do, mục đích đề nghị về Việt Nam thường trú: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

17- Địa chỉ đề nghị đăng ký thường trú tại Việt Nam: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

18- Giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp tại địa chỉ đề nghị đăng ký thường trú (theo quy định tại điểm 5, khoản A, Mục II của Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

19- Trường hợp đề nghị về thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương phải kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định tại điểm 6, khoản A, Mục II của Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

20- Trường hợp đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo thì phải kèm theo các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam (quy định tại điểm 7 khoản A, Mục II của Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

21- Trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thường trú (họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với bản thân):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật

Làm tại………….………, ngày …. tháng …… năm 201…

Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)

_______________________________________________________________

Ghi chú: (1) Kèm theo 03 ảnh mới chụp cỡ 4×6 cm phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu,hai ảnh dán vào 02 bộ hồ sơ, 01 ảnh để rời. Trường hợp trẻ em khai cùng trong đơn thì dán ảnh vào góc bên trái dưới đơn, ghi rõ họ tên phía sau ảnh.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang